Aydınlatma Metni

Kişisel Veri Aydınlatma Metni

N.N.T. GIDA SANAYİ VE TİC. A.Ş. olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda sizleri kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

1.Toplanan Kişisel Veriler, Kişisel Verilerin Toplanmasına İlişkin Yöntemler ve Hukuki Sebep 

N.N.T. GIDA SANAYİ VE TİC. A.Ş. olarak, veri sorumlusu sıfatıyla; mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; üyelik işlemlerinin tamamlanması,  www.greendish.com.tr internet sitesi üzerinden alışveriş işlemini tamamlayabilmeniz ve satın aldığınız ürünlerin adresinize teslim edilmesi, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla kişisel verilerinizi sözlü, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplamaktayız. Sipariş oluşturma işlemleri esnasında ve kullanımı süresince internet sitesi platformu üzerinden, ad-soyad ve iletişim bilgilerini, adres, T.C. kimlik numarasını mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde, siparişlerinizin işlenmesi, faturalarınızın düzenlenebilmesi ve siparişlerinizin teslimi ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir. Kişisel Verileriniz Kanun’un 5. Maddesi e bendi uyarınca “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması’na ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir. Onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, N.N.T. GIDA SANAYİ VE TİC. A.Ş.’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması adına Kanunun 5. Maddesi kapsamında açık rızanıza dayalı olarak kişisel verileriniz işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve İşleme Amaçları

N.N.T. GIDA SANAYİ VE TİC. A.Ş. olarak yukarıda bahsi geçen internet sitesi (www.greendish.com.tr) üzerinden oluşturacağınız siparişlerinizin gereğinin yerine getirilmesi, siparişlerinizin tarafınıza teslim ve tedariki, sizinle elektronik iletişim kurabilmemiz için bize onay vermiş olmanız halinde kampanyalarımız hakkında iletişim kurulması, öneri ve şikayetlerinizin kayıt altına alınması, yüksek hizmet standartlarının oluşturulması, kampanya ve pazarlama stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işlediğimizi bilginize sunarız.   Bu kapsamda; sağladığınız kişisel verilerinizi kaydettiğimizi, sakladığımızı, depoladığımızı, gerekmesi halinde güncellediğimizi, periyodik olarak kontrol edebileceğimizi, sınıflandırabileceğimizi, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edebileceğimizi, hizmet sağlayıcı ve tedarikçilerle paylaşabileceğimizi, N.N.T. GIDA SANAYİ VE TİC. A.Ş.’nin birlikte çalıştığı  online sipariş sisteminin çalışabilmesi için hizmet aldığımız özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşabileceğimizi, devredebileceğimizi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarabileceğimizi bilginize sunarız.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amacı

Aşağıda sayılan fonksiyonların teknik atyapılarınının farklı tedarikçiler tarafından sağlanması sebebiyle; açık rızanıza dayalı olarak kişisel verilerinizi, yurt içinde ve yurt dışında, grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile diğer otoriteler ile paylaşabileceğimizi bilginize sunarız.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları


Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak veri sorumlusu sıfatıyla N.N.T. GIDA SANAYİ VE TİC. A.Ş. ; ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) İşbu maddenin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


Online sipariş sistemi aracılığıyla toplanan verilerinizin silinmesini ya da kişisel verilerinizin Kişisel Veri Aydınlatma Metninin 3. Maddesinde sayılan kişilerle paylaşımına son verilmesini talep etmeniz halinde, size hizmet verme imkanımız kalmayacağından, kişisel verileriniz yasal süresi içerisinde şirketimiz ve iş ortakları tarafından silinecektir.

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bu site Enpego® Gelişmiş E-Ticaret paketleri ile hazırlanmıştır.