Gizlilik ve Güvenlik Koşulları

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İŞLENMESİ
VE GİZLİLİK POLİTİKASI 

MADDE 1. İşbu Kişisel Verilerin Korunması , İşlenmesi ve Gizlilik Politikasında, N.N.T. GIDA SANAYİ VE TİC. A.Ş. tarafından işletilmekte olan internet sitesinin (“Site”) işletilmesi sırasında Site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri tarafından   N.N.T. GIDA SANAYİ VE TİC. A.Ş. ile paylaşılan veya N.N.T. GIDA SANAYİ VE TİC. A.Ş.’nin , Veri Sahibi’nin Site’yi kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartlara yer verilmiştir. Gizlilik Politikası ile, N.N.T. GIDA SANAYİ VE TİC. A.Ş.’nin şirket faaliyetlerinin şeffaflık içinde yürütülmesi ilkesinin sürdürülebilirliği amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, N.N.T. GIDA SANAYİ VE TİC. A.Ş. veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler belirlenmekte ve yerine getirilen uygulamalar açıklanmaktadır.

MADDE 2. Politika, kişisel veri sahiplerinin erişimine açık olacak biçimde www.greendish.com.tr adresinde yayınlanır. Mevzuatta gerçekleştirilecek değişiklik ve yeniliklere paralel olarak, Politikada da değişiklikler yapılacak veri sahiplerinin erişimine açılacaktır. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin yürürlükte bulunan mevzuat ile işbu Politika arasında çelişki olması halinde yürürlükte bulunan mevzuat uygulama alanı bulacaktır.

MADDE 3. www.greendish.com.tr adresinde veri sahiplerine sunulan aydınlatma metinlerinde , Şirketimizin unvanı, N.N.T. GIDA SANAYİ VE TİC. A.Ş.  tarafından veri sahiplerinin kişisel verilerinin hangi amaçla işleneceği, İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, Veri sahibinin hakları yer almaktadır.

MADDE 4. N.N.T. GIDA SANAYİ VE TİC. A.Ş. , veri güvenliğinin sağlanması kapsamında, başvuruda bulunan kişinin başvuruya konu kişisel verinin sahibi olup olmadığını tespit edebilmek amacıyla bilgi talep edebilir, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.Veri sahibinin başvurusu; diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması, bilginin kamuya açık bir bilgi olması gibi durumlarda gerekçesi açıklanarak reddedilebilinir.

MADDE 5. Aksi açıkça belirtilmedikçe işbu politika kapsamında İşlenen Kişisel Veriler ; Kimlik ve İletişim Bilgisi: ad, soyad, telefon, adres,T.C. kimlik numarası, e-posta adresi Kullanıcı Bilgisi, Kullanıcı İşlem Bilgisi ve Finansal Bilgi: üyelik bilgileri, üyelik ID numarası, N.N.T. GIDA SANAYİ VE TİC. A.Ş.  hizmetlerinden yararlandığınız tarih ve saate ilişkin veriler, Site üzerinde arama yaparken kullandığınız terimler ve filtreleme tercihleriniz, puan ve yorumlarınız, ürün tercihleriniz,  kullanım sırasında oluşan hatalar, fatura ve ödeme bilgisi, bakiye bilgisi (kullanıcıya gönderilen faturalar ve kullanıcılardan alınan ödemelere ait dekont örnekleri, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler.) İşlem Güvenliği Bilgisi: log in credential bilgileri (Oturum/Üyelik Açma Bilgileri), parola bilgileri Pazarlama Bilgisi: alışkanlıklarınız ile beğenilerinizi gösteren raporlar ve değerlendirmeler, hedefleme bilgileri, çerez (cookie) kayıtları vb. bilgiler Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi: Site üzerinden yaptığınız talep ve şikayetler ile Site’de paylaştığınız yorumlarınız Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi KVK Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri kapsamında anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecektir ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

MADDE 6. N.N.T. GIDA SANAYİ VE TİC. A.Ş.  ile paylaştığınız kişisel verileriniz, Site’den ve Site üzerinden veya Mobil uygulama üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalanabilmeniz için, Site’ye üyelik kaydınızın gerçekleştirilmesi, üyelik kaydına ilişkin güncellemelerin yapılması, Site üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi yeni hizmetlerin tanıtılması ve bu doğrultuda tarafınıza gerekli bilgilendirmelerin yapılması dahil ticari faaliyetlerinin yürütülmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, N.N.T. GIDA SANAYİ VE TİC. A.Ş. ile iş ilişkisi içinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temininin sağlanması ve bu kapsamda tarafınıza gerekli bilgilendirilmelerin yapılması ve bu faaliyetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işlenebilir. Söz konusu kişisel bilgiler sizinle iletişime geçmek veya Site’deki veya Mobil uygulama üzerindeki deneyiminizi iyileştirmek (iletişim yönetimi sürecinin yönetilmesi, memnuniyet araştırmalarının yapılması vb.) amacıyla kullanılabileceği gibi, şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında kullanılabilecek, kimliğiniz ifşa edilmeksizin çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. Söz konusu bilgiler N.N.T. GIDA SANAYİ VE TİC. A.Ş. tarafından doğrudan pazarlama, dijital pazarlama, yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz amaçlarıyla işlenebilecek, saklanabilecek, üçüncü kişilere iletilebilecek ve söz konusu bilgiler üzerinden çeşitli uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımı, bakım ve destek faaliyetlerine ilişkin bildirimlerde bulunma amacıyla sizler ile iletişime geçilebilecektir.

MADDE 7. KVK Kanunu’nun 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Veri Sahibi olarak sizlerin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları ; Kanunlarda açıkça öngörülmesi,Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,Veri Sahibi ile N.N.T. GIDA SANAYİ VE TİC. A.Ş. arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, N.N.T. GIDA SANAYİ VE TİC. A.Ş.’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,Veri Sahibi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,Veri Sahibi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, N.N.T. GIDA SANAYİ VE TİC. A.Ş.’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

MADDE 8. KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca,  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır.

MADDE 9. KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi.Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi halleri KVK Kanunu’nun kapsamında olmaması sebebiyle, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün değildir.

MADDE 10. KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince: Kişisel veri işlemenin, suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması, kişisel veri sahibi tarafından, kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi, kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması hallerinde de zararın giderilmesini talep etme hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün değildir.

MADDE 11. N.N.T. GIDA SANAYİ VE TİC. A.Ş. ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz işbu Gizlilik Politikası kapsamında belirtilen amaçların gerektirdiği süre boyunca ve ilgili mevzuatta belirtilen zamanaşımı süreleri boyunca saklanmaktadır. Ayrıca, söz konusu kişisel verileriniz N.N.T. GIDA SANAYİ VE TİC. A.Ş. ile aranızda doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere saklanabilecektir.

MADDE 12. N.N.T. GIDA SANAYİ VE TİC. A.Ş., ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla imkanlar dahilinde  uygun şartlar maliyetler gözetilerek/ asgari güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, gerekli denetimleri yaptırmaktadır. N.N.T. GIDA SANAYİ VE TİC. A.Ş.  ayrıca, sizden elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamamakta ve işleme amacı dışında kullanmamaktadır.

Bu site Enpego® Gelişmiş E-Ticaret paketleri ile hazırlanmıştır.